Skip to main content

Alle advokater hos Kjærsgaard Advokater er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos CNA Gerling Forsikring. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 5 mio. pr. opgave og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.